Triteleia laxa

Triteleia laxa was previously known as Brodiaea laxa.
It is also known as Ithuriel’s spear.

The corm is edible.

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Triteleia laxa